Csúcsos zárójtelet < > alkalmaz a szótár angol szövegben akkor, amikor a magyar szónak nincs elterjedt, egyszerű angol megfelelője, fordítása, hanem helyette csak körülíró értelmezés, magyarázó leírás adható.

A szerkesztő köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkatársai voltak kéziszótárának összeállításában, mely javarészben az 1953-ban megjelent nagy Magyar-angol szótárából való lerövidítés, kivonás útján készült. Kéziszótárának 1955-ös első kiadását dr. Békés Ágnes és Tamáskáné Oőbel Marianne, jelen bővített és javított második kiadását Magay Tamás és Sailer Károly segítségével akotta meg.

Előszó

a magyar nyelvű kiadáshoz

A magyar számítástechnikai könyvkiadás régi adósságát törleszti a kiadó, amikor közreadja a Dictionary of Configuration Computing magyar nyelvű változatát. A 4000-nél több szócikk a számítástechnika és a számítástudomány legszélesebb (az angol kiadás előszavában tételesen is felsorolt) területeit öleli fel.

A kötetben részletezett fogalmak értelmezése nemcsak a mikrogépet használó „amatőrök” népes táborának látókörét tágítja a nagygépes alkalmazások és a hálózatok irányába, hanem a „profi” számítástechnikusok számára is hasznos lehet a számítástudományi fogalmak egységes hazai hasz-nálatában és értelmezésében. A magyar kiadás jelentősége azonban nem csupán az egységes ér-telmezés lehetőségének megteremtésében van, hiszen ez a kötet óhatatlanul angol - magyar szak-szótár is. Az angol címszavak mellett minden esetben szerepel azok magyar megfelelője (kivéve, ha azok betűről betűre megegyeznek). S bár számítástechnikai magyar angol hangalámondás ár ft szótárból néhány jelenleg is forga-lomban van — azok mindegyike a számítástechnikának csak egy-egy viszonylag szűk területét dol-gozzák fel.

pic

•               A címet fordítani nem kell, azonban a szövegértéshez felhasználható a benne megfogalmazott információ. A globális olvasás során a cím valódi jelentése csak várhatóan utólag, a teljes szöveg ismeretében tárul magyar angol fordítóiroda budapest fel, addig nem is érdemes a sokszor rejtjeles üzenet dekódolásához fog­ni.
•               A feladat nem fordítás, tehát a válaszok megfogalmazásához az információ nem folyamatosan fordított mondatok sorából szerkeszthető, hanem a szöveg különböző helyeiről szükséges azt kiválasztani. magyar angol fordítóiroda ker Nem csupán egyetlen szövegkörnyezethez kötött közlésre kell szorítkoznunk, hanem a szórt információt kell egy gyűjtőelv alá rendelnünk.
•               A kérdések elolvasása után célszerű számokkal megjelölni a szövegben, hogy melyik kérdéshez melyik információ tartozik.
Csak ezt követően fogjunk hozzá a szöveges válaszadáshoz. Szorítkozzunk a lényegi információ tömör átadására, a választ nem szükséges teljes mondatokban megfogalmazni, elegendő címszavakban, hiányos mondatokban röviden megfogalmazni azt éppúgy, mint amikor jegyzete­lünk, kivonatolunk.
•               Figyeljünk arra, hogy elegendő releváns információt fogalmazzunk meg a válaszokban. A szövegből legalább húsz, egyenként egy pont értékű információegységet emelhetünk ki, amely valóban a globális szö­vegértést hungarian technical translation district 9 tükrözi. A kérdések száma csak hozzávetőleges támpontot ad ahhoz, hogy hány fontos információt gyűjtsünk össze az egyes pontok­hoz. Ha utalást találunk arra, hogy több információ, esetleg felsorolás várható egyes kérdésekhez (pl. Részletezze!), igyekezzünk hungarian business translation eleget tenni az utasításoknak.
•               Az áttekinthetőség miatt a kérdések számozását a válaszokban is kövessük.
Redundáns információt, azaz azonos információt több kérdéshez ír­ni nem érdemes, mert pontértéket csak egy kérdésnél érhetünk el vele.
Intelmek a hibaforrások csökkentéséhez:
Jelentős passzív szókincs nélkül nem tudunk szöveget értel­mezni. Szokjunk hozzá a rendszeres újságolvasáshoz, és amiről ol­vastunk, próbáljuk meg szabatosan magyarul elmondani úgy, hogy az is értse, aki nem ismeri a cikket.
Ha túl gyakran szorulunk szótárhasználatra, könnyen felborul a feladatra szánt időbeosztásunk, és megoldás helyett félbehagyott munka marad. Csak azt írjuk le, ami számunkra is logikus, ellent­mondásoktól nem terhes.

Feltűnő jegyek
•              Az eredeti okiraton látható olyan feltűnő jegyekre, amelyek az okirat hitelessége szempontjából jelentőséggel bírhatnak (pl. vakarások, kézírásos javítások, törlések, szokatlan stílus stb.), megjegyzésben vagy magyarázó szövegben utalni kell.
•              A fordító külön magyarázat formájában megjegyezheti, 20 ker angol fordítás hogy véleménye szerint a törlés vagy javítás az okirat kiállítójától származik-e.
•              Az áthúzott, de olvasható részeket ugyancsak le kell fordítani, és - csakúgy, mint az ere­deti okiratban - áthúzással kell jelölni. Ha az áthúzott részeket a fordító mégsem fordítja le, akkor erre megjegyzésben vagy magyarázó szövegben fel kell hívnia a figyelmet.
Illetékbélyegek és hivatalos angol fordítás 20 ker hivatalos bélyegzők
Az okiraton látható illetékbélyegeket és hivatalos bélyegzőket röviden le kell írni, a hivatalos bélyegzőkön szereplő szövegeket pedig le kell fordítani.
Eredeti okiratok/másolatok
•              A fordítandó okiratot akkor kell eredetinek tekinteni, ha az utolsó idegen nyelvű kiállítási vagy hitelesítési bejegyzésnél eredeti aláírás szerepel.
•              Az idegen nyelvű okiratot másolatnak (ül. fénymásolat formájában készült másolatnak) kell tekinteni, ha az utolsó idegen nyelvű kiállítási, illetve hitelesítési bejegyzés másolat.
•              Az idegen angol jogi fordító pesterzsébet nyelvű okiratot hiteles másolatnak (ill. hitelesített fénymásolat formájában készült másolatnak) kell tekinteni, ha az utolsó hitelesítési záradék egy, a Magyar Köztársaság törvényei szerint erre felhatalmazott személytől vagy hatóságtól származik.
Idegen nyelvű hitelesítő záradékok
•              Ha az okiraton az adott idegen nyelven íródott hitelesítő záradékok vannak, ak­kor azokat is le kell fordítani.
•              Utalni kell a magyar nyelvű hitelesítő vagy egyéb hivatalos záradékok létezésére, és meg kell adni a hitelesítő személy vagy hatóság nevét.

BACK